Ważne! 08.04.2014 zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Koleżanki i Koledzy, członkowie Kół i Oddziału PTT w Krakowie, drodzy Przyjaciele i sympatycy,

walne zgromadzenie PTT KR 2014Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest stowarzyszeniem, którego osią działania są góry. Zrzesza osoby, dla których turystyka, wspinaczka i sporty górskie są wielką życiową pasją. Idee i program Towarzystwa realizowane są w poszczególnych Oddziałach, które stanowią miejsce spotkań, budowania relacji, planowania wypraw. Życie Towarzystwa, to de facto życie jego Oddziałów i Kół. Będzie ono takie, jakie my – członkowie PTT w Krakowie – sami stworzymy. Dlatego Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału. Jest to czas, w którym wszyscy razem możemy określić najważniejsze cele Oddziału i wyznaczyć jego drogi rozwoju. Szczególnie zachęcamy do rozważenia aktywnego udziału w życiu Oddziału poprzez kandydowanie do jego władz. Podjęcie działalności w Zarządzie daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane działania, realizację swojej wizji w relacjach góry-człowiek, podejmowanie działań na rzecz środowiska i ludzi gór. Jest to również bardzo dobra droga osobistego rozwoju.

W związku z upływającą kadencją, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie zwołuje na dzień 08.04.2014 r. (wtorek) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zgromadzenie to odbędzie się w lokalu PTT w Krakowie przy ul. Traugutta 4 (V p.). Początek zgromadzenia o godzinie 17:30 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania, zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 17:45, a jego uchwały będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Celem zgromadzenia jest:
– formalne zamknięcie upływającej kadencji aktualnego Zarządu,
– wybór nowych władz Oddziału,
– nakreślenie celów i planu działania Oddziału.

Proponowany porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie zgromadzenia, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Gromadzenia Członków Oddziału z dnia 10.05.2011.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2011-2014.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2011-2014, wniosek o udzielenie absolutorium.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 9. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.
 10. Dyskusja nad programem działania i kierunkami rozwoju Oddziału.
 11. Wybory nowych Władz Oddziału: Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.
 12. Omówienie bieżących spraw organizacyjnych.
 13. Zamknięcie zgromadzenia.

W imieniu Zarządu Oddziału:
Barbara Morawska-Nowak
Prezes Oddziału
Marzena Kozyra
Sekretarz Oddziału