Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTT w Krakowie

Walne 2014 - Nikodem Frodyma przewodniczy obradom (fot. M. Kolonko)8 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Oddziału (na Traugutta 4) odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze na którym udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Oddziału i wybrano nowe. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Prezes ZG PTT, Józef Haduch. Ze względu na brak quorum w I terminie spotkanie rozpoczęło się w II terminie, o 18:00.

Walne 2014 - minuta ciszy ku pamięci tych, co się minęli (fot. M. Kolonko)Na początku minutą ciszy uczczono sześciu zmarłych w minionej kadencji Członków Oddziału. Dalej, na prowadzącego spotkanie wybrano (z racji jego doświadczenia w Zarządzie Głównym PTT) Nikodema Frodymę, na protokolantkę – Joannę Baran. Do komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej wybrano Pawła Rumiana i Antoninę Sebestę.

Po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego dotychczasowej Prezes, Barbary Morawskiej-Nowak i finansowego skarbnika Krzysztofa Malaka oraz odczytaniu protokołu komisji rewizyjnej przez Ludwika Rogowskiego zebrani udzielili ustępującym władzom absolutorium.Walne 2014 - Ludwik Rogowski zgłasza wniosek o ansolutorium dla ustepujacych władz (fot. M. Kolonko)

Jedynym kandydatem na nowego Prezesa Oddziału Krakowskiego PTT (wybranym następnie jednogłośnie na to stanowisko) został Michał Myśliwiec. Po wyborze wygłosił on kilkunastominutowe expose i zaprosił Walne 2014 - Michał Myśliwiecdo współpracy Barbarę Morawską-Nowak, Krzysztofa Malaka, Joannę Baran, Nikodema Frodymę, Marcina Kolonkę, Macieja Sikorskiego i Roberta Stanisławskiego. Z wyjątkiem Krzysztofa Malaka (który zgodził się na bycie p.o. skarbnika do czasu znalezienia nowej osoby na tę funkcję) wszyscy propozycję nowego Prezesa przyjęli. Do komisji rewizyjnej wybrano Antoniego Dawidowicza, Marzenę Kozyrę i Barbarę Oleksyn.

W dyskusji nad wnioskami i propozycjami aktywny udział wzięli Antonina Sebesta, Marzena Kozyra, Michał Myśliwiec, Robert Stanisławski, Nikodem Frodyma i Barbara Morawska-Nowak.

Walne 2014 - Nowy Zarząd Oddziału (fot. Paweł Rumian)

Rozważano m. in. utworzenie recenzowanego czasopisma naukowego o tematyce górskiej (jak „Folia Turistica”) i zobowiązano Antoninę Sebestę do sporządzenia Walne 2014 - Paweł Rumian i Antonina Sebesta (fot. M. Kolonko)pisemnego rozeznania w tej sprawie. Zachęcono do działań mających na celu ocieplenie stosunków z PTTK. Uzgodniono, że Oddział będzie organizował wycieczki 1- i 2-dniowe i nie będzie unikał eksperymentowania z innymi formami bezpośredniego kontaktu z górami (gdyż członkowie organizacji turystycznej winni przede wszystkim bywać razem w górach). Padło stwierdzenie, iż potencjalnymi adresatami oddziałowych wycieczek są dzieci – które następnie „wyciągałyby” na wyjazdy swoich rodziców czy koleżanki / kolegów ze szkoły (zachętę dla innych stanowiłyby aktualne zdjęcia, relacje na stronie www oraz możliwość zdobywania odznak PTT).

Walne 2014 - Przemawia prezes PTT (fot. M. Kolonko)Następnie wysłuchaliśmy szeregu interesujących uwag Prezesa ZG PTT, Józefa Haducha, który opisał jak z jego punktu widzenia powinna wyglądać działalność górska (dyżury osób zbierających zgłoszenia na wycieczki, znany na rok z góry plan wycieczek, zdjęcia z wycieczki / prelekcji / koncertu / wystawy zamieszczane najpóźniej 2 dni po danym wydarzeniu na stronie). Prezes podkreślił, iż transport na miejsce początku wycieczki powinien być odbywać się wspólnie.

Walne 2014 - Prezes Haduch wręcza kwiaty Basi Morawskiej (fot. M. Kolonko)Zebranie zakończył miły akcent – podziękowanie dotychczasowym władzom PTT przez Prezesa ZG PTT złożone na ręce Barbary Morawskiej-Nowak i połączone z wręczeniem jej czerwonych róż. Ustalono, że pierwsze zebranie nowego Zarządu odbędzie się 22 kwietnia, po prelekcji.

Doktorek