Krakowski Oddział wybrał swoich delegatów na Zjazd PTT w Zakopanem

logo kr-b11 maja 2016 w odbyło się Walne Zgromadzenie członków krakowskiego Oddziału PTT celem wyboru delegatów na X Zjazd PTT w Zakopanem. Z powodu remontu naszego lokalu Zgromadzenie odbyło się w zaprzyjaźnionym z nami klubie „Wręga” przy ulicy Józefa 17 na krakowskim Kazimierzu. Zgromadzenie otworzył Prezes Oddziału, kol. Michał Myśliwiec, który przywitał obecnych na spotkaniu członków Oddziału oraz Kół. Następnie rozpoczęła się właściwa część obrad. Przewodniczącym zgromadzenia został wybrany jednogłośnie kol. Nikodem Frodyma, który – jako Wiceprezes PTT – reprezentował w Czasie zgromadzenia Zarząd Główny. Sekretarzem zgromadzenia została kol. Asia Kantor – sekretarz naszego Oddziału. Przy tej okazji warto wspomnieć, że Oddział sporo zawdzięcza entuzjazmowi oraz pracy, jaką Asia wkłada w prowadzenie biura oraz w organizację spotkań prelekcyjnych. Zatwierdzono odczytany przez Nikodem porządek obrad a następnie powołano komisję mandatowo-skrutacyjno-wnioskową, która stwierdziła prawomocność obrad w II terminie.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatów na delegatów. Oddziałowi przysługuje 9 delegatów na Zjazd. Prezes odczytał upoważnienia od nieobecnych w Nagromadzeniu członków Oddziału, który wyrazili zgodę, by kandydować w wyborach. Kolejne kandydatury padały z sali wśród zgromadzonych członków naszego Oddziału. Lista kandydatów zamknęła się 12 nazwiskami.  Ponieważ liczba kandydatów przewyższyła ilość przysługujących oddziałowi delegatów, przewodniczący zarządził głosowanie tajne. Ponadto podjęta została uchwała, zgodnie z którą delegatami rezerwowymi zostaną trzy osoby spośród zgłoszonych kandydatów, które w wyniku głosowania nie uzyskają wystarczającej liczby głosów, aby zostać delegatami.

W wyniku głosowania tajnego wybrano następujący skład delegatów Oddziału w Krakowie PTT na X Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT:

Delegaci:
• Antoni Leon Dawidowicz (o/Kraków)
• Nikodem Frodyma (o/Kraków)
• Joanna Kantor (o/Kraków)
• Magdalena Misztalska (o/Kraków)
• Barbara Morawska-Nowak (o/Kraków)
• Michał Myśliwiec (o/Kraków)
• Antonina Sebesta (o/Kraków)
• Adam Sordyl (k/Oświęcim)
• Robert Stanisławski (k/Balice)

Delegaci rezerwowi:
• Jacek Dindorf (k/Oświęcim)
• Edyta Kiernicka (o/Kraków)
• Dariusz Zwierzchowski  (o/Kraków)

Po wyborach nastąpiła dyskusja na temat wniosków, które nasi Delegaci postawią na X Zjeździe PTT w Zakopanem. Wnioski te, po bardziej szczegółowym opracowaniu, zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Kolejnym punktem spotkania było krótkie podsumowanie przez Prezesa aktualnej sytuacji krakowskiego Oddziału PTT. Przypomniał o zgłaszanej od dłuższego czasu przez dotychczasowego wieloletniego skarbnika Oddzaiłu – Krzysztofa Malaka konieczności rezygnacji z pełnionej funkcji. Kol. Edyta Kiernicka zgłosiła gotowość pomocy w prowadzeniu dokumentacji Oddziału. Nikodem Frodyma zaproponował, aby Ludwik Rogowski, jako osoba doświadczona w sprawach finansowych PTT podjął się pełnienia funkcji skarbnika przez rok, tj. do końca bieżącej kadencji i w tym czasie zapoznał Edytę Kiernicką z zasadami rachunkowości w PTT. Odciążeniem Ludwika w pełnieniu funkcji skarbnika może być upoważnienie przez Zarząd Oddziału Edyty do prowadzenia kasy.W związku z powyższym Walne Zebranie zobowiązało Zarząd Oddziału do zwołania w terminie do 1 miesiąca zebrania Zarządu Oddziału celem przyjęcia rezygnacji Krzysztofa Malaka i dokooptowania do Zarządu na funkcję skarbnika Ludwika Rogowskiego.gotówkowej związanej z wpłatami podczas spotkań i wycieczek Oddziału.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący obrad podziękował wszystkim za uczestnictwo oraz zamknął Zgromadzenie. Było to bardzo udane i owocne spotkanie. Szkoda tylko, że w tak kameralnym gronie.

Michał Myśliwiec
Nikodem Frodyma