Echa Walnego Zgromadzenia Wyborczego Oddziału Krakowskiego PTT

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się we wtorek  24 września 2013 o godz. 17:30 , o godz. 18.00 w II terminie, w siedzibie Oddziału przy ul. Traugutta 4 w Krakowie.

Prezydium Walnego Zgromadzenia

Zebranie otwarła prezes oddziału, Prezes Barbara Morawska-Nowak i powitała zgromadzonych. Na   przewodniczącego zgromadzenia zaproponowała kol. Antoniego L. Dawidowicza, na co kolega wyraził zgodę i objął prowadzenie obrad. Na sekretarza zaproponowała kol. Marzenę Kozyrę, która także przyjęła tę funkcję. Prezes Morawska-Nowak przedstawiła protokół z zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego z 11 maja 2011 roku, kiedy to po rezygnacji z funkcji prezesa oddziału została wybrana na Prezesa. Protokół został jednomyślnie przyjęty. Następnie prezes Morawska-Nowak złożyła sprawozdanie z działalności  oddziału od objęcia funkcji prezesa do chwili obecnej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.

Po tym dokonano wyboru delegatów z Zjazd. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że na sali jest obecnych 12 osób. W II terminie głosowania są ważne bez względu na liczbę obecnych, ogłosiła zatem, że zgromadzenie jest prawomocne.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący, Antoni Dawidowicz ogłosił, że delegatami Oddziału na Zjazd zostali:

1. Nikodem Frodyma,
2. Barbara Morawska-Nowak,
3. Robert Stanisławski,
4. Antoni Dawidowicz,
5. Marcin Kolonko,
6. Andrzej Skrzyński,
7. Ziemowit Lewicki.

Program działalności Oddziału na kolejny rok – dyskusja i uchwała  Program działalności Oddziału na kolejny rok – dyskusja i uchwała

Antoni Dawidowicz zaproponował zorganizowanie sesji nt. „Związki powstańców styczniowych z Tatrami”, w trakcie której prezentowane byłyby minimum trzy referaty prezentujące sylwetki: Władysława Folkierskiego, Adama Asnyka i św. Brata Alberta.

Barbara Morawska-Nowak przedstawiła stan poczynań podjętych w związku z uczczeniem 10 rocznicy śmierci Prezesa Macieja Mischke. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy zebrano 2600 zł, do tego dochodzi kwota 273 zł z 1% OPP przeznaczonych na ten cel. Zaproponowała zatem, aby z zebranych środków finansowych oprócz samej tablicy sfinansować również jej montaż na Wiktorówkach, imienne zaproszenia dla osób na uroczystość dla ofiarodawców, wieniec, transport z Zakopanego do doliny Filipka i z powrotem. Barbara Morawska-Nowak poinformowała, że po porozumieniu z prezesem Zarządu Głównego i z gospodarzem kaplicy na Wiktorówkach, ks. Marcinem Dąbkowiczem ustalono, że uroczystość rozpocznie się w sobotę, 16 listopada o godz. 10.30 od mszy św., po której tablica zostanie odsłonięta i poświęcona. W związku z tym obrady Walnego Zjazdu Delegatów PTT w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN rozpoczną się o godz. 14.00.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

Barbara Morawska-Nowak poinformowała o propozycji Zarządu Głównego uhonorowania długoletnich członków PTT: członkowie z ponad 20 letnim stażem mają otrzymać honorowe odznaki, a członkowie z ponad 10 letnim stażem – dyplomy. Następnie odczytała nazwiska 32 członków oddziału zgłoszonych do honorowych odznak oraz 5 osób z Koła PTT w Oświęcimiu, którzy w 1992 roku utworzyli tam oddział. Kolejno odczytała 17 nazwisk członków, którzy otrzymać mają dyplomy.

Następnie Barbara Morawska-Nowak zapoznała zebranych z listem kol. Antoniny Sebesty, która prosi o wsparcie w wydaniu przez nią  książki na temat etyki ludzi gór.

Podsumowując program działań na kolejny rok wypunktowano:

  • kontynuację organizacji prelekcji o ciekawej tematyce górskiej bądź podróżniczej w lokalu PTT,
  • organizację sesji związanej z Powstaniem Styczniowym (styczeń 2014),
  • zamieszczenie w Pamiętniku PTT referatów z ww. sesji,
  • potrzebę zorganizowania spotkania integracyjnego w plenerze.

Nikodem Frodyma zgłosił potrzebę znalezienia nowego redaktora strony internetowej Oddziału.  Zadania tego podjęła się Marzena Kozyra zobowiązując się do umieszczania bieżących informacji o naszej działalności na stronie internetowej Oddziału. Michał Myśliwiec zaoferował pomoc w stworzeniu jej nowej wersji. Zadanie uznano za pilne.

Zgłoszono propozycje najbliższych prelekcji. Antoni Dawidowicz zaproponował przygotowanie prelekcji o kolejce leśnej w Bieszczadach, Marzena Kozyra zadeklarowała zorganizowanie rzutnika na tą prelekcję. Michał Myśliwiec zaproponował potencjalnego prelegenta na kolejną, Radosława Partykę, który opowiedziałby o swej wyprawie na Syberię, gdzie odwiedził polską wieś. Zaproponowano zorganizowanie wystawy pejzaży górskich