Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Koła PTT w Oświęcimiu

W związku z upływającą kadencją Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Oświęcimiu zwołuje Walne Zebranie Członków Koła, które odbędzie się 21 marca 2018 r. (środa) w siedzibie Koła w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 15.

Początek zebrania o godz. 17:15 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności  w pierwszym terminie więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania, zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 17:30, a uchwały będą ważne  bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Koła z dnia 12.03.2015r.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego Zarządu Koła za lata 2015-2018.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 8. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 9. Wybory nowych władz Koła.
 10. Dyskusja nad programem działania Koła.
 11. Omówienie bieżących spraw Koła.
 12. Zakończenie zebrania.

Prosimy wszystkich członków o niezawodne i punktualne przybycie.