Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Oświęcimiu

W związku z upływem przedłużonej przez pandemię COVID-19 kadencji Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Oświęcimiu zwołuje Walne Zebranie Członków Koła na dzień 15 marca 2023 r. Zebranie rozpocznie się o godz. 17:15 w pierwszym terminie w siedzibie Koła przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu.

W przypadku nieobecności więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45, a podjęte przez nie uchwały będą ważne bez względu na ilość członków uczestniczących w Zebraniu.

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Koła z dnia 21.03.2018 r.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego Zarządu Koła za lata 2018-2023
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 8. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 9. Wybory nowych władz Koła.
 10. Dyskusja nad programem działania Koła.
 11. Omówienie bieżących spraw Koła.
 12. Zakończenie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

Zarząd Koła PTT w Oświęcimiu