Walne Zebranie członków Koła w Oświęcimiu, 12.03.2015

Głosowanie nad składem Zarządu (jawne).

Głosowanie nad składem Zarządu (jawne).

W czwartek, 12 marca 2015 roku, w klasopracowni Biblioteki Publicznej przy ul. Nojego w Oświęcimiu odbyło się Walne Zebranie członków PTT pragnących nadal tworzyć Koło w Oświęcimiu przy Oddziale Krakowskim. Poprzednie wcielenie Koła zakończyło się w październiku 2014 roku wraz ze śmiercią jego długoletniego Prezesa, Czesława Klimczyka.

Ania jako Sekretarz Zebrania, wkrótce - Sekretarz Koła Oświęcim.

Ania jako Sekretarz Zebrania, wkrótce – Sekretarz Koła Oświęcim.

Staraniem Ani Stramy, długoletniej Sekretarz Koła oraz Michała Myśliwca, członka Oddziału a później Koła od czasu nauki w liceum, udało się zmobilizować dawnych i nowych członków Koła tak, aby liczba osób z opłaconymi składkami przekroczyła 10. Okazało się, że wraz z panem Andrzejem Chowańcem, małżeństwami Dindorfów i Sordylów wraz z latoroślami, panią Iwoną Orłowską (córką Czesława Klimczyka) wraz z córkami oraz Danielem Kulakiem stanowią oni wcale dynamiczną grupkę 14 członków Koła.

Michał jako zdający pieczę nad Kołem w momencie wyboru jago nowych władz.

Michał jako zdający pieczę nad Kołem w momencie wyboru jago nowych władz.

Obrady rozpoczęły się w I terminie (18:00). Otworzył je Adam Sordyl, oddając prowadzenie Michałowi Myśliwcowi i Annie Strama jako Przewodniczącemu i Sekretarz Zgromadzenia. Wybrano Komisję Mandatową w osobach Bożeny Rozmus i Marcina Kolonko. Stwierdziła ona obecność kworum, zatem można było przystąpić do głosowania najistotniejszych dla Koła spraw. Były to kolejno: powołanie Komisji Skrutacyjnej (w składzie takim jak Komisja Mandatowa), przyjęcie sprawozdania Koła z wcześniejszej (2013-14) działalności, wybór władz Koła, dyskusja nad wolnymi wnioskami i wreszcie – stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

Narada nowo wybranego Zarządu i wyłonienie składu władz Koła z podziałem na funkcje.

Narada nowo wybranego Zarządu i wyłonienie składu władz Koła z podziałem na funkcje.

Wybrano Zarząd Koła, który ukonstytuował się następująco:

Prezes – Adam Sordyl

Sekretarz – Anna Strama

Skarbnik – Małgorzata Dindorf

Członek Zarządu – Jacek Dindorf

Członek Zarządu – Daniel Kulak

Prezes ZG PTT Józef Haduch w trakcie przemówienia.

Prezes ZG PTT Józef Haduch w trakcie przemówienia.

Zebranie uświetnił swą obecnością Prezes ZG PTT kol. Józef Haduch. Brał udział w obradach na prawach gościa a po ukonstytuowaniu się nowych władz wygłosił ponad 20-minutowe przemówienie w którym nakreślił możliwe ramy działalności Koła (jak prelekcje, działalność przewodnicka, zdobywanie odznak, wyprawy w góry wysokie, wycieczki i posiady przy ciepłym posiłku, ewentualnie jakieś lokalne wydawnictwo) oraz zaprosił Koło do współpracy z ościennymi Oddziałami: chrzanowskim, bielskim, tarnowskim, nowosądeckim i tymi bardziej odległymi. Prezes Haduch wskazał też kasę miejską i programy eurointegracyjne jako potencjalne źródła finansowania działalności Koła.

Małżeństwo Małgosia i Jacek Dindorfowie, za nimi długoletni Członek Oddziału, p. Andrzej Chowaniec.

Małżeństwo Małgosia i Jacek Dindorfowie, za nimi długoletni Członek Oddziału, p. Andrzej Chowaniec.

W części poświęconej wolnym wnioskom kol. Andrzej Chowaniec zasugerował postaranie się w Centrum Organizacji Pozarządowych o trwałą siedzibę Koła służącą do spotkań Zarządu, dyżurów przed wycieczkami i obsługi korespondencji. Drugi wniosek pochodził od Michała Myśliwca i był zachętą dla działań mających upamiętnić osobę śp. Czesława Klimczyka. Mogłoby to być nadanie Kołu Jego imienia, zorganizowanie konkursu czy wydanie jakiejś drobnej publikacji na Jego temat, ustanowienie lokalnej odznaki.

Symboliczne przekazanie władzy nad Kołem przez Michała Myśliwca w ręce Adama Sordyla.

Symboliczne przekazanie władzy nad Kołem przez Michała Myśliwca w ręce Adama Sordyla.

Mam nadzieję, że rzetelne traktowanie przez członków Koła Statutu PTT oraz swego udziału w działalności Koła zaowocuje w przyszłości znakomitymi ich dokonaniami. Znając konsekwencję Oświęcimian i determinację osób z nowo wybranego Zarządu co do przyszłego dynamicznego rozwoju Koła nie można mieć żadnych wątpliwości. Podobnie jak co do trafności symbolicznego przekazania przez Michała Myśliwca władzy Adamowi Sordylowi.

Nowy Prezes Koła Oświęcim, Adam Sordyl.

Nowy Prezes Koła Oświęcim na kadencję 2015-2018, Adam Sordyl. Gratulujemy!

Powodzenia!

Doktorek