Statut PTT

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
ze zmianami uchwalonymi
przez XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów
4 5 czerwca 2022 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem miłośników gór, opierającym się przede wszystkim na społecznej działalności swych członków.

§ 2

Reaktywowane w roku 1981 PTT jest następcą prawnym, sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego powołanego w roku 1873 i przemianowanego w roku 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do roku 1950.

§ 3

PTT zrzesza osoby zainteresowane czynnie kształtowaniem humanistycznych postaw wobec gór, popularyzowaniem ich wartości krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochroną tych wartości.

§ 4

PTT działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, państw Unii Europejskiej i poza ich granicami. Siedzibą władz naczelnych jest Kraków. PTT ma prawo powoływać Oddziały, Klub Wysokogórski PTT, Sekcję Narciarską PTT oraz inne kluby i sekcje odpowiadające zainteresowaniom i aktywnościom członków.

§ 5

PTT może być członkiem stowarzyszeń krajowych, jak też nawiązywać współpracę z międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania, w szczególności integracji europejskiej.

§ 6

PTT używa tradycyjnych odznak i pieczęci stosowanych do roku 1950 z napisem Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i wyobrażeniem kozicy oraz posiada sztandar. Zarząd Główny może ustanowić inne symbole PTT.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7

Celem PTT jest:

 1. wychowywanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla idei poznawania, umiłowania i ochrony gór,
 2. wykorzystywanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami, ich mieszkańcami i turystami,
 3. ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu ziem górskich oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich mieszkańców,
 4. inspirowanie i popieranie badań naukowych, poczynań twórczych i kulturowych związanych z górami i aktywnością człowieka w górach,
 5. sprzyjanie regionalizmowi oraz kulturze polskich ziem górskich,
 6. upowszechnienie wiedzy o górach i historii ziem górskich, poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei i kultury turystyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tatr,
 7. tworzenie i praktyczne rozwijanie modelu turystyki, szczególnie górskiej, jako formy czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą, promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień, kultury fizycznej i turystyki, a nadto kultury i tradycji narodowych.
 8. krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci turystyki indywidualnej i grupowej, organizacji rajdów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów.
 9. działania na rzecz upowszechniania sportu i współzawodnictwa sportowego.
 10. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej.
 11. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób.
 12. działalności charytatywnej
 13. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 14. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży
 16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 17. działalności na rzecz: seniorów, emerytów i osób niepełnosprawnym.

§ 8

Dla osiągnięcia tych celów PTT:

 1. zrzesza miłośników gór oraz dba o wysoki poziom ich wiedzy, kultury i kwalifikacji turystycznych,
 2. podejmuje związaną z górami pracę wychowawczą i popularyzatorską wśród dzieci i młodzieży, w tym przez prowadzenie działalności w szkołach,
 3. prowadzi, popiera i inicjuje działalność naukową, artystyczną, wydawniczą, wystawienniczą, muzealną, czytelniczą, odczytową i wszelką inną w szczególności prezentującą i propagującą problematykę gór i turystyki górskiej,
 4. rozwija i upowszechnia takie formy turystyki górskiej, które uczą, kształtują społecznie pożądane cechy charakteru, budzą wrażliwość i zainteresowanie oraz stwarzają możliwość intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków,
 5. organizuje i prowadzi wycieczki turystyczne i wyprawy górskie przede wszystkim dla członków PTT i społeczności lokalnej;
 6. przeciwdziała szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu turystycznego
 7. utrzymuje i rozwija Centralną Bibliotekę Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz biblioteki w Oddziałach i Kołach,
 8. rozwija badania dotyczące treści, form, metod i organizacji turystyki górskiej,
 9. prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne, w tym szkolenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 10. szkoli przewodników górskich,
 11. nabywa, buduje i prowadzi schroniska, schrony, bacówki, górskie stacje turystyczne i dba o właściwe użytkowanie górskich szlaków turystycznych,
 12. prowadzi prace znakarskie w górach,
 13. organizuje konkursy wiedzy o górach przede wszystkim dla młodzieży,
 14. współdziała z organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami w sprawie realizacji celów PTT,
 15. wspiera działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego gór, górskiego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w jego nawarstwieniach historycznych oraz przeciwdziała szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu turystycznego na stan zasobów przyrody górskiej,
 16. propaguje akcję zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz innych odznak ustanowionych przez PTT i szkoli przewodników GOT PTT,
 17. nawiązuje współpracę międzynarodową z organizacjami, o jakich mowa w § 5.

§ 9

 1. Działalność odpłatną PTT stanowi:
  a) działalność wydawnicza,
  b) organizowanie i prowadzenie wycieczek turystycznych, jak też innych imprez odpowiadających celom statutowym
  c) odpłatne prowadzenie szkolenia i kursów specjalistycznych, w tym szkolenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  d) w przypadku nabycia lub wybudowania schronisk, schronów, bacówek bądź stacji turystycznych, prowadzenie tych obiektów,
  e) prowadzenie prac znakarskich w górach.
 2. Działalność nieodpłatną PTT stanowi:
  a) działalność na rzecz wysokiego poziomu wiedzy, kultury i kwalifikacji turystycznych wśród miłośników gór
  b) związana z górami praca wychowawcza i popularyzatorska wśród dzieci i młodzieży, w tym przez prowadzenie działalności w szkołach,
  c) prowadzenie, popieranie i inicjowanie działalności naukowej, artystycznej, wystawienniczej, muzealnej, czytelniczej, odczytowej i wszelkiej innej w szczególności prezentującej i propagującej problematykę gór i turystyki górskiej,
  d) rozwijanie i upowszechnianie takich form turystyki górskiej, które uczą, kształtują społecznie pożądane cechy charakteru, budzą wrażliwość i zainteresowanie oraz stwarzają możliwość intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków,
  e) przeciwdziałanie szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu turystycznego,
  f) utrzymywanie i rozwijanie Centralnej Biblioteki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz bibliotek w Oddziałach i Kołach,
  g) organizowanie konkursów wiedzy o górach przede wszystkim dla młodzieży,
  h) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego gór, górskiego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w jego nawarstwieniach historycznych oraz przeciwdziałanie szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu turystycznego na stan zasobów przyrody górskiej,
  i) propagowanie akcji zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz innych odznak ustanowionych przez PTT i szkolenie przewodników GOT PTT.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie PTT dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw obywatelskich,
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli prawnych,

Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PTT decyzją Zarządu Oddziału.

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która:

 1. pisemnie zadeklarowała popieranie działalności PTT i współdziałanie w realizacji jego celów oraz regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości co najmniej pięciokrotnej składki rocznej,
 2. zostanie przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu Oddziału.

§ 13

 1. Godność Członka Honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla PTT lub jego celów.
 2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Małoletni członkowie zwyczajni w wieku 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie władz PTT większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni członkowie zwyczajni w wieku poniżej 16 lat nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie mają prawa udziału w głosowaniach na zebraniach PTT.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczyć w pracach PTT,
 2. zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności PTT,
 3. korzystać z pomocy PTT i jego urządzeń,
 4. posiadać legitymację i nosić odznakę PTT.

§ 16

Członkowie PTT są obowiązani:

 1. dążyć do realizacji celów PTT,
 2. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz PTT,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie do końca bieżącego roku kalendarzowego, a nowo wstępujący ponadto wpisowe w wysokości połowy składki rocznej.

§ 17

Członkostwo PTT ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu nie zapłacenia składki członkowskiej w terminie,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV
Organizacja PTT

§ 18

 1. Podstawową strukturę PTT tworzą Oddziały i Koła.
 2. W skład Towarzystwa mogą wchodzić również inne kluby i sekcje odpowiadające zainteresowaniom i aktywnościom członków.

§ 19

Kadencja władz PTT trwa trzy lata.
Kadencja władz w Szkolnych Kołach może trwać jeden rok.
Zjazd Delegatów może skrócić kadencję władz.

§ 20

 1. Władze PTT są wybierane w głosowaniu tajnym.
 2. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby mandatów przewidzianych dla danej władzy, a wszyscy uprawnieni do głosowania wyrażą na to zgodę, głosowanie może się odbywać jawnie.

Rozdział V
Naczelne władze PTT

§ 21

Naczelnymi władzami PTT są:

 1. Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Prezydium Zarządu Głównego,
 4. Główna Komisja Rewizyjna,
 5. Główny Sąd Koleżeński.

§ 22

Najwyższą władzą PTT jest Zjazd Delegatów.

§ 23

W Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny,
 2. z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTT, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście.

§ 24

 1. Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się raz na rok.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany przez:
  a) Zarząd Główny z własnej inicjatywy,
  b) na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek Walnych Zgromadzeń co najmniej połowy ogólnej liczby Oddziałów.
 4. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
 5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 6. Wybory delegatów odbywają się co trzy lata. Mandaty delegatów zachowują ważność do następnych wyborów delegatów na Zjazd Delegatów.

§ 25

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.
 2. Zjazd Delegatów jest prawomocny w I terminie przy udziale co najmniej 2/3 delegatów wybranych prawomocnie na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów.
 3. W II terminie (po upływie 15 minut) Zjazd Delegatów jest prawomocny bez względu na liczbę delegatów biorących udział w Zjeździe.
 4. Uchwały Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów biorących udział w Zjeździe.

§ 26

Do właściwości Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie programu i kierunków działań PTT,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji władz naczelnych PTT,
 5. wybór Prezesa PTT, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego
 6. nadawanie godności Członka Honorowego PTT i Honorowego Prezesa PTT,
 7. uchwalanie zmian statutu, regulaminów i podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Delegatów,
 8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Zjazdu Delegatów przez władze PTT lub delegatów.
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PTT i przeznaczenia jego majątku.

§ 27

Zarząd Główny jest najwyższą władzą PTT w okresie między Zjazdami Delegatów.

§ 28

 1. Zarząd Główny składa się z prezesa i 14-24 członków wybieranych przez Zjazd spośród delegatów.
 2. Zarząd Główny konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy nowo wybrany prezes wybierając ze swego grona Prezydium składające się z prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 3-5 członków.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Głównego jest niezbędna obecność co najmniej 1/2 składu Zarządu wraz z prezesem lub jednym z wiceprezesów.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej 3 razy do roku, a w każdym przypadku na żądanie co najmniej połowy jego członków.
 5. Zarząd Główny może odwołać ze swego składu członków nie wykazujących aktywności. Może także dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków odwołanych lub ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 7. W posiedzeniach Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym prezesi lub upoważnieni przedstawiciele Oddziałów oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji oraz przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu.
 8. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

 1. Do kompetencji Prezesa PTT należy:
  a) kierowanie działalnością PTT,
  b) reprezentowanie PTT na zewnątrz.
 2. Pod nieobecność prezesa do reprezentowania PTT na zewnątrz uprawniony jest jeden z wiceprezesów.
 3. W razie opróżnienia stanowiska przez Prezesa PTT jego obowiązki przejmuje wiceprezes najstarszy wiekiem

§ 30

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. ustalanie wysokości odpisów od składek członkowskich na rzecz Zarządu Głównego,
 2. zwoływanie Zjazdu Delegatów,
 3. ustalanie klucza wyborczego na Zjazd Delegatów,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego,
 5. zawieszanie uchwał Walnych Zgromadzeń i Zarządów Oddziałów, jeżeli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami władz naczelnych PTT,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz PTT,
 7. opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów i innych przepisów dotyczących PTT,
 8. ocena działalności komisji i sekcji,
 9. przyznawanie Honorowej Złotej Odznaki PTT z Kosówką oraz występowanie do odpowiednich władz o przyznanie innych odznaczeń.

§ 31

 1. Prezydium Zarządu Głównego wykonuje uchwały Zarządu Głównego, przedstawia problemy i wnioski na jego posiedzeniach oraz załatwia sprawy nagłe.
 2. Do kompetencji Prezydium należy:
  a) zarządzanie finansami i majątkiem PTT w ramach zatwierdzonego budżetu,
  b) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów PTT oraz koordynowanie i kontrolowanie ich działalności,
  c) powoływanie i odwoływanie komisji i sekcji wykonujących określone zadania statutowe,
  d) realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów,
  e) prowadzenie działalności wydawniczej,
  f) utrzymywanie i rozwijanie Centralnej Biblioteki PTT,
  g) ustalanie rocznych planów działania i budżetów, przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania,
  h) prowadzenie i nadzorowanie szkoleń,
  i) podejmowanie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem przez PTT statusu organizacji pożytku publicznego i jego utrzymaniem.
 3. Organizację i tryb działania Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności PTT, składa sprawozdania Zjazdowi Delegatów, bada zgodność uchwał władz PTT ze statutem oraz przepisami prawa oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 2. Główna Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Zarządu Głównego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które:
  a) są członkami Zarządu Głównego lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w stowarzyszeniu zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 7. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 8. Tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.
 9. Postanowienia § 28 pkt. 3 oraz pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 33

 1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące nieprzestrzegania przez członków PTT postanowień statutu, uchwał władz PTT, przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Główny Sąd Koleżeński działa jako Sąd odwoławczy w stosunku do orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów oraz jako sąd pierwszej instancji dla członków władz naczelnych. W tym ostatnim przypadku drugą instancję stanowi Główny Sąd Koleżeński w innym składzie.
 3. Główny Sąd Koleżeński składa się z dziewięciu członków, którzy wybierają spośród siebie sekretarza, przewodniczącego i jego zastępcę.
 4. Główny Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek strony lub z urzędu.
 5. Tryb postępowania Sądów Koleżeńskich określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.
 6. Sądy Koleżeńskie mogą orzekać następujące kary:
  a) upomnienie,
  b) zakaz pełnienia określonych funkcji społecznych w komórkach organizacyjnych PTT na okres od 3 miesięcy do 3 lat,
  c) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 3 lat,
  d) wykluczenie członka z PTT.
 7. Główny Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w sprawach interpretacji statutu PTT.
 8. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 9. Postanowienia § 28 pkt. 3 i pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Oddziały i koła

§ 34

 1. Oddział jest podstawową jednostką terytorialną PTT.
 2. Utworzenie Oddziału następuje na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego na wniosek co najmniej 30 osób.
 3. Oddział może posiadać osobowość prawną, którą nabywa z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu oddziału do rejestru. Jeżeli Oddział posiada osobowość prawną, to do jego zarządu i komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 28 pkt. 8 oraz § 32 pkt. 4 i 5.

§ 35

Prezydium Zarządu Głównego może rozwiązać Oddział, który:
a) w ciągu jednego roku nie wykazał żadnej merytorycznej działalności,
b) nie stosuje się do uchwał władz naczelnych PTT lub do jego statutu,
c) liczy mniej niż 30 członków.

§ 36

 1. Prezydium Zarządu Głównego może zawiesić Zarząd Oddziału w przypadku działania na szkodę PTT, stwierdzenia nadużyć finansowych oraz w razie całkowitej bezczynności Oddziału.
 2. Podejmując decyzję o zawieszeniu Prezydium Zarządu Głównego powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn zawieszenia oraz zwołanie w terminie 3 miesięcy nadzwyczajnego zgromadzenia Oddziału, celem dokonania wyboru nowych władz Oddziału lub podjęcia decyzji o rozwiązaniu Oddziału.

§ 37

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 38

 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Oddziału PTT.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
  a) uchwalanie programu działania Oddziału zgodnego z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz PTT,
  b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  d) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  e) podejmowanie uchwał wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
  f) rozpatrywanie spraw wniesionych przez władze oraz członków Oddziału,
  g) nadawanie godności Honorowego Prezesa Oddziału,
  h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

§ 39

 1. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
  a) z własnej inicjatywy Zarządu Oddziału,
  b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków PTT zrzeszonych w Oddziale,
  d) na żądanie Zarządu Głównego PTT.
 4. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 40

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Oddziału Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem.
 2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne w I terminie przy udziale co najmniej 1/2 liczby członków PTT zrzeszonych w Oddziale.
 3. W II terminie, po upływie 15 minut, uchwały są ważne bez względu na liczbę członków Oddziału obecnych na Zgromadzeniu.

§ 41

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział :

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,
 2. z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 42

 1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa i 4-10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd wybiera ze swego grona 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału jest niezbędna obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu wraz z prezesem lub jego zastępcą.
 3. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej 3 razy do roku, a w każdym przypadku na żądanie co najmniej połowy jego członków.
 4. Zarząd Oddziału może odwołać ze swego składu członków nie wykazujących aktywności. Może także dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków odwołanych lub ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału.
 6. Prezes Oddziału lub upoważniony przez niego przedstawiciel bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 43

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych PTT,
 2. opracowywanie i uchwalanie planów działalności Oddziału PTT oraz zatwierdzania sprawozdań z ich wykonania,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i majątkowych Oddziału; Oddziały nie posiadające osobowości prawnej podejmują decyzje w sprawach finansowych i majątkowych w ramach upoważnienia Zarządu Głównego,
 4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 5. powoływanie klubów do rozwinięcia specjalnej działalności oraz komisji lub sekcji do realizacji zadań statutowych,
 6. powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz nadzorowanie ich działalności,
 7. uchwalanie regulaminów oraz podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz PTT,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich obowiązujących w Oddziale,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. utrzymywanie i rozwijanie bibliotek w Oddziale i Kołach,
 11. prowadzenie szkoleń.

§ 44

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Zarządu Oddziału, składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.
 6. Postanowienia § 42 pkt. 2 oraz pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
 7. Postanowienia § 32 pkt. 4 oraz pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 45

 1. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy członków PTT wymienione w § 33.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.
 4. Postanowienia § 42 pkt. 2 oraz pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 46

PTT może posiadać przedstawicieli w miejscowościach, gdzie nie działają Oddziały i Koła PTT. Przedstawicieli powołuje Zarząd Główny lub jego Prezydium i działają oni na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego.

§ 47

 1. Podstawową jednostką organizacyjną PTT jest Koło.
 2. Utworzenie Koła następuje na mocy uchwały Zarządu Oddziału, na wniosek co najmniej 10 osób.
 3. Władzami Koła są:
  a) Walne Zebranie,
  b) Zarząd.
 4. Walne Zebranie członków odbywa się raz na trzy lata i jest najwyższą władzą Koła uprawnioną do:
  a) ustalania kierunków działania Koła (zgodnych z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych PTT),
  b) dokonywania wyboru Zarządu Koła,
  c) przyjmowania sprawozdań Zarządu Koła.
 5. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy zwyczajni członkowie Koła.
 6. Zarząd Koła składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza, skarbnika, a w razie potrzeby także wiceprezesa.
 7. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami w zakresie ustalonym celami statutowymi i uchwałami władz PTT.
 8. Zarządy oddziałów mogą powoływać szkolne Koła i Kluby PTT, których członkami są małoletni członkowie zwyczajni. Małoletni członkowie zwyczajni zrzeszeni w szkolnych kołach i klubach PTT mają prawo do udziału w głosowaniach na zebraniach Koła oraz mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła lub Klubu, do którego należą.
 9. Zarząd Oddziału może rozwiązać Koło, które:
  a) w ciągu jednego roku nie wykazało żadnej działalności,
  b) nie stosuje się do uchwał władz PTT lub jego statutu,
  c) liczy mniej niż 10 członków.

Rozdział VII
Klub Wysokogórski PTT
Sekcja Narciarska PTT

§ 48

 1. Celem Klubu Wysokogórskiego PTT jest uprawianie oraz popieranie taternictwa, alpinizmu i innych aktywności w górach świata
 2. Klub Wysokogórski PTT może posiadać osobowość prawną na prawach Oddziału.
 3. Członkiem Klubu Wysokogórskiego PTT może być wyłącznie członek PTT, przyjęty przez Zarząd Klubu Wysokogórskiego na zasadach wyszczególnionych w Regulaminie Klubu.

§ 49

 1. Celem Sekcji Narciarskiej PTT jest uprawianie oraz popieranie narciarstwa.
 2. Sekcja Narciarska PTT może posiadać osobowość prawną na prawach Oddziału.
 3. złonkiem Sekcji Narciarskiej PTT może być wyłącznie członek PTT, przyjęty przez Zarząd Sekcji na zasadach wyszczególnionych w Regulaminie Sekcji.

Rozdział VIII
Majątek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

§ 50

 1. Majątek PTT składa się z nieruchomości, ruchomości, funduszów pochodzących z wpisowego i składek członkowskich, oraz z zapisów, darowizn i dotacji, a nadto z działalności statutowej i innej, na którą PTT uzyska osobne zezwolenie.
 2. Dochód z działalności gospodarczej PTT służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 51

 1. Dla ważności oświadczeń z zakresie praw i obowiązków majątkowych PTT oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny.
 2. W odniesieniu do Oddziałów przepisy pkt.1 stosuje się odpowiednio. Oddziały nie posiadające osobowości prawnej mogą składać oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych w granicach umocowania przez Zarząd Główny.

§ 52

 1. W Polskim Towarzystwie Tatrzańskim zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku PTT na rzecz członków PTT, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu PTT,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PTT, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w swojej działalności przestrzega także innych ograniczeń, jakie wynikają z przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie PTT

§ 53

Wniosek o zmianę statutu PTT może przedstawić Zarząd Główny albo połowa Oddziałów. Zjazd Delegatów uchwala zmianę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 54

Wniosek o rozwiązanie PTT musi być poparty przez Walne Zgromadzenia 3/4 wszystkich Oddziałów. Uchwała Zjazdu Delegatów rozwiązująca PTT wymaga większości 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 delegatów.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu PTT, Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o przeznaczeniu majątku PTT. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.