Relacja z Walnego Zebrania Członków Koła PTT w Oświęcimiu – 21.03.2018

Uczestnicy Walnego Zebrania

Zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem o Walnym Zebraniu Członków Koła PTT w Oświęcimiu, w dniu 21 marca 2018 r. w lokalu Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu odbyło się zebranie, na które przybyło 12 członków Koła, 3 obserwatorów z ramienia Oddziału w Krakowie (w tym Prezes Oddziału Nikodem Frodyma) oraz przedstawiciel Zarządu Głównego i jednocześnie reprezentant zaprzyjaźnionego Oddziału w Bielsku – Białej Szymon Baron.

Zebranie rozpoczął dotychczasowy Prezes Koła Adam Sordyl, przekazując jego prowadzenie Michałowi Myśliwcowi – Wiceprezesowi Oddziału w Krakowie. Sprawnie wybrano Sekretarza zebrania (Annę Strama) oraz komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie Brygida Sordyl i Marcin Kolonko.

Na wstępie odczytano (i jednogłośnie przyjęto) porządek obrad. Przyjęto również protokół Walnego Zebrania sprzed 3 lat oraz sprawozdania merytoryczne (Adama Sordyla) oraz finansowe (Małgorzaty Dindorf) Koła za lata 2015-2018.

Następnie stwierdzono obecność kworum (12 z 17 uprawnionych do głosowania członków Koła) sankcjonującego rozpoczęcie Zebrania w I terminie. Uczestnicy udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpili do zgłaszania kandydatur do Zarządu Koła na kadencję 2018-2021.

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd, który – zgodnie ze statutem PTT – wyłonił spośród siebie Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Koła oraz dwóch członków Zarządu. I tak, w jego skład weszli:

Zarząd Koła PTT w Oświęcimiu

Adam Sordyl – Prezes,
Małgorzata Dindorf – Skarbnik,
Anna Strama – Sekretarz,
Jacek Dindorf – Członek Zarządu,
Witold Różycki – Członek Zarządu.

W dalszej części Zebrania przeprowadzono zwięzłą dyskusję nad programem działania Koła w nowej kadencji oraz omówiono bieżące sprawy Koła. Koło będzie kontynuowało głównie działalność górską (prawie 70 wycieczek w ostatnich 3 latach), prelekcyjną oraz spotkania klubowe.

Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnego zdjęcia wszystkich przybyłych oraz nowo ukonstytuowanego Zarządu. Uczestnicy zebrania zaczęli już snuć plany przyszłych imprez i spotkań aby wreszcie rozejść się do domów.

A.S.