Ważne! 26.10.2017 zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTT w Krakowie

Członkinie i Członkowie  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Krakowie

Pobierz komunikat

W związku z upływającą̨ kadencją, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie zwołuje na dzień́ 26.10.2017 r. (czwartek) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zgromadzenie to odbędzie się̨ w lokalu PTT w Krakowie przy ul. Traugutta 4 (V p. kod na domofonie 15). Początek zgromadzenia o godzinie 17:30 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie więcej niż̇ połowy członków uprawnionych do głosowania, zgromadzenie rozpocznie się̨ w drugim terminie o godzinie 18.00, a jego uchwały będą̨ ważne bez względu na liczbę̨ obecnych członków.

Celem zgromadzenia jest:

 • formalne zamkniecie upływającej kadencji obecnego Zarządu,
 • wybór nowych władz Oddziału,
 • nakreślenie celów i planu działania Oddziału w nowej kadencji.

Proponowany porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z Walnego zgromadzenia Członków Oddziału z dnia 08.04.2014 oraz z Nadzwyczajnego Walnego Gromadzenia Członków Oddziału z dnia 11.05.2016.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2014-2017.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za lata 2014-2017.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2017, wniosek o udzielenie absolutorium.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 10. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.
 11. Wybory nowych Władz Oddziału: a) Prezesa Oddziału, b) Zarządu Oddziału, c) Komisji Rewizyjnej, d) Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad programem działania i kierunkami rozwoju Oddziału.
 13. Omówienie bieżących spraw organizacyjnych.
 14. Zamknięcie zgromadzenia.

Przekazujemy naszym członkom pod rozwagę: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest stowarzyszeniem, którego osią działania są góry. Zrzesza osoby, dla których turystyka, wspinaczka i sporty górskie są wielką życiową pasją. Idee i program Towarzystwa realizowany jest w poszczególnych Oddziałach, które stanowią miejsce spotkań, budowania relacji, planowania wypraw. Życie Towarzystwa, to de facto życie jego Oddziałów i Kół. Będzie ono takie, jakie my – członkowie PTT – sami stworzymy. Dlatego Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz działających przy Oddziale Kół. Jest to czas, w którym wszyscy razem możemy określić najważniejsze cele Oddziału i wyznaczyć jego drogi rozwoju. Szczególnie zachęcamy do rozważenia aktywnego udziału w życiu Oddziału poprzez kandydowanie do jego władz. Podjęcie działalności w Zarządzie daje możliwość bezpośredniego wpływu na jego działania, realizację swojej wizji w relacjach góry – człowiek, podejmowanie działań na rzecz środowiska i ludzi gór. Jest to również bardzo dobra droga osobistego rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich naszych członków z Oddziału oraz Kół.